Ta­voit­teem­me 2021-2025

Hangon elinvoimaisuutta ajatellen on tärkeää että kaupunki yhteistyössä Novagon kanssa pitää huolta siitä, että yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat saavat joutsevasti tarvitsemansa palvelut ja tuen. Luovien alojen toimintaedellytyksiä pitää tavoitteellisesti kehittää.

Käynnissä olevan työllisyyskokeilun yhteydessä tulee rakentaa uusia työllistämismahdollisuuksia työttömille. Tavoitteenamme on rakentaa kierrätyskeskus yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Hanke palvelisi sekä työllistämistä että kiertotaloutta.

Kaupungin on tartuttava pidennetyn oppivelvollisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin räätälöimällä oppilaille ratkaisuja yhteistyössä paikallisten työnantajien ja ammatillisen koulutuksen kanssa. Kohtuulliset kulkuyhteydet Lohjalle on turvatta sekä opiskelijoita että sairaalassakävijöitä ajatellen.

Hangon kaksikielisyyttä pitää meidän mielestämme järjestelmällisesti vahvistaa varhaiskasvatuksen ja peruskoulun kielisuihkutandem-toiminnasta alkaen.

Hangon sosiaali- ja terveydenhuolto on saatava hyvään kuntoon ennen SOTEn voimaantuloa, jotta meillä säilyisi laadukkaat palvelut paikallisesti myös tulevaisuudessa. Terveyskeskuksen palvelut on otettava omaksi toiminnaksi ja Novan toiminta on turvattava. Lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja huostaanottojen vähentämiseksi on kaikki sektorirajat ylittävää yhteistyötä parannettava.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kunnan tehtäväksi myös SOTEn jälkeen. Sitä varten tarvitaan toimiva yhteistyö yli sektorirajojen.

Vanhuspalvelut vaativat erityistä huomiota. Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän yhteisöllistä palveluasumista kotihoidon asiakkaille ja henkilöstölle inhimillisemmät työskentelyolosuhteet.

Kaupungin henkilöstö on nähtävä voimavarana eikä kulueränä. Henkilöstölle tulee luoda työolosuhteet, joissa he viihtyvät ja ammatillisesta koulutuksesta tulee huolehtia. Lähtökohtana ja perustana on johdon ja henkilöstön tuloksellinen yhteistyö. Työsuhteiden tulee olla kokaikaisia. Osa-aikaisuus tai määräaikaisuus tulisi aina olla henkilön oma valinta.

Kaikki ihmiset tarvitsevat kulttuuria ja liikuntaa. On pidettävä huolta siitä, että kaikilla hankolaisilla, iästä ja tuloista riippumatta on mahdollisuus harrastaa sekä kulttuuria että liikuntaa. Kaikukortin avulla vähävarainen voi maksutta osallistua kulttuuritapahtumiin. Esitämme Kaikukortin käyttöönottoa Hangosskin.

Luonto- ja ympäristöarvoja tulee vaalia kaikessa toiminnassa kaavoituksesta lähtien. Hanko on pyöräkaupunki ja kaikessa liikennesuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kevyen liikenteen sujuvuuteen.